Mở dự án đầu tư vào game Axie cùng Sơn

Sau khi cân nhắc về sản phẩm đầu tư Axie Infinity, mình tạo ra sản phẩm mới cho các bạn có vốn nhỏ tham gia dễ dàng hơn, hình thức như sau:

  1. Mô hình: Góp vốn đầu tư để mua account Axie Infinity, mình thực hiện việc quản lý tài khoản, đảm bảo cho có lợi nhuận mỗi tháng
  2. Số tiền: 1200 USDT/account (tạm tính)
  3. Mình thực hiện viện quản lý, dòng tiền hàng tháng sẽ được báo cáo đầy đủ.
  4. Tiền lời hàng tháng (sau khi trừ chi phí quản lý và vận hành) chia tỷ lệ: 7-3, mình được 30%.
  5. Bạn không cần phải biết về game, tất cả có mình lo
  6. Tài khoản thuộc về bạn, sau khi kết thúc dự án có thể bán thanh lý. Nhận định: Giá tài khoản có xu hướng tăng.

Form đăng ký: https://forms.gle/ozN6JT55YfsxtzA49

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com